سنای آمریکا طرح لغو «اوباماکر» را تصویب کرد

سناتورهای آمریکایی طرح لغو برنامه خدمات درمانی رئیس جمهور این کشور موسوم به «اوباما کر» را به تصویب رساندند.

اخبار برگزیده